คู่มือสําหรับเกษตรกร

.

.

คู่มือสำหรับเกษตรกร

การผลิตพืชสกุลกัญชา

เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม

(ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 151 หน้า)

โดย สำนักผู้เชี่ยวชาญ กรมวิชาการเกษตร

.

นางสาวมนัญญา ไทยเศษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่ปรึกษา

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

คณะผู้จัดทำ

นายสุระกิตติ ศรีกุล นักวิชาการเกษตรทรงคุณวุฒิ

นายสมคิด คำน้อย นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นายสญชัย ขวัญเกื้อ นักวิชาการเกษตรชำานาญการ

นายทรงเมท สังข์น้อย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

.

หน้า 67 …

อ้างถึง กราฟแสดงจำนวนชั่วโมงในเวลากลางวัน

คำนวณโดย ลอย ชุนพงษ์ทอง

.

เพื่อความรู้สู่การปฏิบัติของเกษตรกรและผู้สนใจทุกทาน!

บริษัท วี โพรดิวส์ จำกัด ใครขอขอบคุณทุกท่านที่กลาวนามมา ณ โอกาสนี้ด้วย

18 กรกฎาคม 2564

This site is registered on wpml.org as a development site.