flower

สรุปว่า
เดือนที่ 4 ; กัญชงกัญชาเริ่มออกช่อ
เดือนที่ 5 ; กัญชงกัญชาช่อดอกเริ่มแก่
เดือนที่ 6; กัญชงกัญชาช่อดอก(ที่ผสม)ทยอยเป็นเมล็ด
เดือนที่ 6+; ใบทยอยร่วงจนหมด

การออกดอกของพืชรวมทั้งกัญชงขึ้นอยู่กับ …

-ความยาวของวัน แสง
-อุณหภูมิ
-สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการออกดอกของพืช
(อาจแตกต่างจากสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตได้)
-ปัจจัยความชื้น อาหารและสารควบคุมการเจริญเติบโต

-ฮอร์โมน

**ปัจจัยซึ่งสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อการออกดอก คือ แสง โดยที่แสงมีผลต่อการออกดอกทั้งในแง่ของช่วงเวลาที่ได้รับแสง (Photoperiod) คุณภาพของแสง (Wave length) และ Irradiance หรือ Radiant energy ทั้ง 3 ส่วนของแสงมักจะมีผลกระทบต่อการออกดอกอย่างมีปฏิสัมพันธ์กัน

-เรื่องของฮอร์โมนกับการออกดอก

นำความรู้ไปใช้ในการขยายพันธุ์เพาะเนื้อเยื่อพันธุ์ auto

1)หากเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจากเซลล์แม่ที่มีฮอร์โมนพร้อมจะออกดอก ต้นลูกที่โตพอควรก็จะออกดอกตามต้นแม่
2)หากเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากเซลล์แม่ที่ยังส่งผ่านฮอร์โมนออกดอกของเซลล์ยอดยังมาไม่ถึงเซลล์ส่วนล่างของพืช (2-3 ชั่วโมง – window of time) พืชงอกรากขึ้นมาใหม่ภายใต้ความชื้นและแสงไม่มาก ต้นลูกก็จะมีสภาพเหมือนเพาะเมล็ดออโต้ใหม่ที่ต้องรอให้ครบอายุของมันเองจึงออกดอก ไม่สัมพันธ์กับเซลล์แม่

เรื่องข้างต้นยังค่อนข้างใหม่ ต้องยืนยันจากผลการทดลองหลายครั้ง เพราะพืชออโต้ในปัจจุบันมีสายพันธุ์วันสั้นวันยาวปนเข้ามาในยีนส์ตามสัดส่วนแต่น้อยที่แตกต่างกัน

เจตนาของการวิจัยสำหรับความรู้ข้างต้น
เพื่อประโยชน์แก่มวลมนุษย์…
คือการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ ของพืชต่างๆที่ไม่ใช่กัญชง
กัญชงเพียงนำมาปรับใช้ให้เข้ากัน!
เช่นกรณีพืชทั่วไปต้นตัวเมีย ที่ต้องการยีนส์แม่อย่างเดียว
สามารถขยายพันธ์ุได้มากกว่าการปักกิ่งชำ (cutting)

Cr.คุณวิฑูร

รูปดอกเพศต่างๆ

Cr.คุณวิฑูร

  • รูปดอกเพศเมีย

 

 

 

  • รูปดอกเพศผู้

.

.

.

……………………………..

……………………………..

This site is registered on wpml.org as a development site.